دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


تاریخ تاسیس دانشکده

1389

تعداد رشته موجود در دانشکده

1

تعداد دانشجویان فعال دانشکده

225

تعداد اساتید هیات علمی دانشکده

22