دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

مدیر اجرایی کلینیک

 مهندس رضا اسماعیل زاده    

کارشناس ارشد مرمت آثار باستانی

تلفن :  38308200   داخلی 206

پست الكترونیك :

 

مدیر مسئول هماهنگی 

علی جهاندیده

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی

تلفن : 38218336

پست الكترونیك: 

 

مدیر مسئول آموزش و پژوهش 

دکتر علی ریاضی

دکتری  علوم سیاسی

تلفن: 38218336
پست الکترونیک: 

 

مسئول فناوری اطلاعات و کتابخانه

امیر عباس کمالی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : amiraaks@yahoo.com

 

کارشناس مسئول تدارکات و انبار :

 مهدی کارگر

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

تلفن: 38308200

 

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی و تشریح 

مهدی صادقی 

کارشناس ارشد میکروبشناسی و بیوشیمی

تلفن : 38308200

پست الكترونیك: