دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دکتر نوید ناصری

·       متولد 1354 کرمانشاه

·       فارغ التحصیل دوره دکتری دندانپزشکی عمومی 1372-1378 دانشگاه شیراز

·       فارغ التحصیل دوره تخصصی دندانپزشکی گرایش اورتودنسی 1381-1385 دانشگاه شیراز

·      

·    

·       ایمیل  navidnaseri@yahoo.com

                  تلفن تماس دانشکده  38308200-071  داخلی 206