دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

خبر جدید1394-11-19

به آگاهی می رساند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نظر دارد " جشنواره تولید نرم افزارهای موبایلی و نرم افزارها و بازیهای رایانه ای متکی بر ایده های خلاق برای ارتقای آگاهی های عمومی پیشگیرانه " را در بهمنماه سال 1394 برگزار کند . جهت اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه فرمایی:
 www.scpd.ir