دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

راه اندازی وب سایت دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش1394-11-19

 وبسایت دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی کلان منطقه 9در آدرس زیر را اندازی شد:
 ielpc.mums.ac.ir