دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

خبر جدید()
1394-7-20

سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در آدرس www.edc.iau.ir  راه اندازی شده است . از این پس بروز رسانی اطلاعات دفاتر توسعه آموزش (EDO) و آگاهی از برنامه ها و فعالیتهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  EDC از این طریق انجام خواهد شد.
منبع : معونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد