دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
خبر جدید
1394-11-19
جشنواره تولید نرم افزارهای موبایلی و نرم افزارها و بازیهای رایانه ای متکی بر ایده های خلاق برای ارتقای آگاهی های عمومی پیشگیرانه
راه اندازی وب سایت دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش
1394-11-19
راه اندازی وب سایت دبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی کلان منطقه 9
خبر جدید
1394-7-20
راه اندازی سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
راه اندازی سایت جدید دانشکده کشاورزی
1393-3-14
راه اندازی سایت جدید دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز